ضرورت برگزاری باشکوه اربعین حسینی در جهت تقویت برادری و وحدت ملت‌هاموسسه ابرار معاصر تهران با حضور کارشناسان و تحلیلگران مرکز مطالعات استراتژیک القمه واقع در بغداد برگزار می‌کند.


ضرورت برگزاری باشکوه اربعین حسینی در جهت تقویت برادری و وحدت ملت‌ها


سخنرانان:
محمد فخری المولى
سعد الزبیدی

مدیر نشست: 
فاطمة صیاحی

تاریخ برگزاری:
یکشنبه ساعت ٢٢

 

لینک ورود به نشست: 
https://www.skyroom.online/ch/abrar110/abrartehran