سیزدهمین پیش نشست کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستی پژوهی

معامله‌ی قرن و پیامدهای عادی سازی روابط اعراب با رژیم صهیونیستیموسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران برگزار می کند.

سیزدهمین پیش نشست کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستی پژوهی 

معامله‌ی قرن و پیامدهای عادی سازی روابط اعراب با رژیم صهیونیستی

سخنرانان

  • دکتر ابراهیم متقی
  • دکتر ابراهیم برزگر
  • دکتر عدنان ابوعامر