تیزر نشست تخصصی بررسی موضوعات راهبردی توسعه چابهار