نشست تخصصی باعنوان

حقوق بین الملل و ورزش :

امکانات و ظرفیتهاموسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی  ابرارمعاصر تهران و دفتر امور بین الملل وزارت ورزش و جوانان برگزار می کند.

نشست تخصصی باعنوان:

         حقوق بین الملل و ورزش : امکانات و ظرفیتها

زمان: سه شنبه ۲۰ خراد ۱۳۹۹
     ساعت:  ۱۴ الی ۱۸ 

محل برگزاری: سالن جلسات موسسه مطالعات تحقیقات بین المللی ابرارمعاصر تهران