کرسی مطالعات جنوب آسیای موسسه ابرار معاصر تهران برگزار کرد:

نشست تخصصی به منظور بررسی تحولات منطقهکرسی مطالعات جنوب آسیای موسسه ابرار معاصر تهران برگزار کرد:

نشست تخصصی به منظور بررسی تحولات منطقه باتمرکز بر:

  1. نگاه افغانستان، پاکستان و هند به ترور سردار سلیمانی؛
  2. تغییر و تحولات در وزارت دفاع و فرماندهی ارتش هند و سناریوهای محتمل برای کشمیر؛
  3. ارائه گزارشی کوتاه از پروژه درحال انجام باهدف بررسی روندهای توسعه اقتصادی در هند.