روابط و امنیت بین‌الملل در فضای سایبریموسسه ابرار معاصر تهران در نظر دارد یکی از شماره‌های آتی ماهنامه تخصصی امنیت بین‌الملل را به موضوع «روابط و امنیت بین‌الملل در فضای سایبری» اختصاص دهد. علاقمندان به این حوزه می‌توانند مقاله کوتاه (نهایتا چهار هزار کلمه‌ای و با شیوه ارجاع دهی پی‌نوشتEndnote-) خود را تا  خردادماه 1399 به آدرس International_security@tisri.org ارسال کنند. به مقالات برگزیده حق الزحمه پرداخت خواهد شد.

 -فناوری‌های راهبردی نوظهور و چالش قدرت در عرصه بین‌المللی

-حکمرانی سایبری در جهان متشتت

-دیپلماسی سایبری و روابط بین‌الدولی

-مفهوم‌پردازی ملی از فضای سایبری (اعتماد، مرز، عدالت، حاکمیت، همکاری، جنگ و منازعه، استقلال)

-راهبرد ملی سایبری ایران

-همکاری‌های امنیتی در فضای سایبری

-فضای سایبری و ظهور بازیگران غیردولتی در روابط بین‌الملل