ارزیابی انتقادی چندجانبه‌گرایی اروپایی در افغانستانارزیابی انتقادی چندجانبه‌گرایی اروپایی در افغانستان

 

سخنرانان: 

Richard Ghiasy

حمید عزیزی

الهام عابدینی

 

تاریخ: پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
زمان: ۱۹:۳۰


لینک ورود به جلسه:

https://www.skyroom.online/ch/abrar110/asia