بایسته های روابط راهبردی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیهدر نشست تخصصی موسسه ابرار معاصر تهران که به صورت مشترک با موسسه شرق شناسی مسکو برگزار شد، کارشناسان بر این عقیده بودند که هرچند مولفه‌های خارجی بر روابط ایران و روسیه تاثیر گذار هستند، با این حال روابط راهبردی دو کشور نیازمند ارائه تعریفی دقیق از نوع رابطه فعلی، ارزیابی موانع و پتانسیل این دو بازیگر می باشد.