برآورد استراتژیک ایالات متحده‌ آمریکا (سرزمینی- سیاسی)چاپ نخست: بهار 1381

فروست ناشر؛ 11

قیمت: 3000 تومان

خرید

 
برآورد استراتژیک ایالات متحده‌ آمریکا (سرزمینی- سیاسی)
 
گردآورندگان: امیرعلی ابوالفتح، آرزو قلی‌پور
انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب برآورد استراتژیک
 
با ورود به قرن بیست و یکم، دولت‌ـ ملت یا نظامهای ملی با وجود به چالش کشیده شدن نقش بی‌بدیل‌شان در نظام بین‌المللی، هنوز مهم‌ترین بازیگران این عرصه می‌باشند و رویدادهای مهم جهان به وسیلة نظام‌های ملی رقم می‌خورد و به رغم ایجاد و گسترش نهادها و سازمان‌های غیردولتی در سطح ملی، منطقه و خصوصاً بین‌المللی و تسعید نفوذ و قدرت آنان، هنوز میان قدرت و نفوذ چنین سازمان‌هایی؛ با وجود قدرت و نفوذ دولت، فاصلة قابل توجهی وجود دارد.

اگرچه در حال حاضر، با توجه به انقلاب اطلاعاتی و ارتباطی؛ آشنایی با پدیده‌ها و مسائل مختلف از جمله مسائل مرتبط با امنیت (ملی و بین‌المللی) نسبت به گذشته سهل‌تر شده است، اما شناخت دقیق که مستلزم تصمیم‌گیری صحیح و به موقع (که ضرورت اجتناب‌ناپذیر دولت ـ کشورها در جهان کنونی می‌باشد) مشکل‌تر و پیچیده‌تر شده‌است. در این خصوص شناخت دولت‌ها و کشورها و آشنایی مستمر با اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های آنان به همراه توانمندی‌های و آسیب‌پذیری‌هایشان از ابزار ضروری تصمیم‌گیری و تبیین برنامه‌های آتی هر کشور نسبت به دیگر کشورها یا مناطق مختلف جهان می‌باشد.


جمهوری اسلامی ایران به جهت قرارگیری در یکی از مناطق پنج‌گانة استراتژیک جهان و همچنین به لحاظ اهداف، علائق و منافع جهانی آن و همچنین چالش‌ها و تهدیدات موجود، جزو کشورهای است که به شدت نیازمند شناخت کشورهای پیرامونی خویش و دیگر کشورهای مهم بازیگر صحنة نظامی بین‌المللی می‌باشند. در این راستا، تاکنون برخی سازمان‌ها و مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی، کارهای بسیاری در سال‌های گذشته برای تأمین این نیاز ضروری، (تحت عنوان‌های مختلف) انجام داده‌اند که هر کدام در جای خود قابل تقدیر است.

مؤسسه‌ی تهران با توجه به اهمیت روز‌افزون تعمیق شناخت سیاستمداران، کارگزاران نظام سیاسی و همچنین محققان و علاقه‌مندان؛ پروژة برآورد استراتژیک کشورهای هدف را در دستور کار خود قرار داد. این پروژه با درک ضرورت شناخت عمیق‌تر و گسترده‌تر کشورهای هدف و ضرورت واکاوی کشورها بر مبنای نیازمندی‌های کارگزاران نظام سیاسی و به منظور ایجاد زمینة مناسب جهت تدوین استراتژی‌های امنیت ملی جمهوری اسلامی در برابر کشورهای هدف، طراحی و اجرا گردید.

برای دست‌یابی به این هدف (اجرای پروژة برآورد کشورها) ابتدا به کمک جمعی از متخصصان مسائل جغرافیا، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورمان، الگوی گردآوری و تدوین برآورد استراتژیک کشورهای هدف در هشت بخش و بیش از 1200 محور طراحی و تنظیم شد. این الگو مبنای گردآوری اطلاعات و تحقیق پیرامون کشور هدف قرار داده شده است و بر این اساس، برخی از مهم‌ترین کشورهای مرتبط با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار مؤسسه قرار گرفت.


مطالعة کتاب حاضر که شامل بخش سرزمینی و سیاسی ایالات متحدة آمریکاست، اطلاعات مناسب و قابل توجهی در خصوص جغرافیای طبیعی، انسانی و سیاسی کشور آمریکا و همچنین سیاست و حکومت، قوای سه گانه، سیاست خارجی، شخصیت‌های صاحب ‌نفوذ آمریکا در اختیار خوانندگان قرار خواهد داد.