گزارش تصویری نشست چین پژوهی در ایران و رونمایی از شش کتاب جدید موسسه ابرار معاصر تهران در حوزه چین پژوهی