بایسته‌های روابط راهبردی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیهموسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران با همکاری موسسه شرق شناسی مسکو و دانشگاه دولتی زبان‌شناسی مسکو برگزار می‌کند:

 

بایسته‌های روابط راهبردی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه

 

سخنرانان:

 

پروفسور الکساندر ایوانوویچ پالیشوک

پروفسور ایران‌شناسی و روابط بین‌الملل در موسسه شرق‌شناسی و دانشگاه دولتی زبان‌شناسی مسکو

 

دکتر لانا راوندی فدایی

مدیر مرکز زبان و فرهنگ‌های شرقی، پژوهشگر ارشد موسسه شرق‌شناسی مسکو و استادیار دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه

 

دکتر عابد اکبری

مدیرعامل موسسه ابرار معاصر تهران

 

دکتر علیرضا نوری

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

 

زمان: یکشنبه 24 بهمن 1400

ساعت:  10:30 تا 12

 

لینک برگزاری نشست:

https://www.skyroom.online/ch/abrar110/europa

 

توجه:

زبان نشست به زبان فارسی برگزار می‌گردد.