هفتمین پیش نشست کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستی پژوهی

نقش رژیم صهیونیستی در وضع تحریم‌ها علیه محور مقاومتموسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران برگزار می کند.

هفتمین پیش نشست کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستی پژوهی

نقش رژیم صهیونیستی در وضع تحریم‌ها علیه محور مقاومت


سخنرانان:
.  محمود مقاطی
.  دکتر یحیی غدّار