نخستین جایزه ملی سیاستگذاریدر نخستین دوره جایزه ملی سیاست گذاری، موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران به عنوان موسسه پژوهشی برگزیده انتخاب گردید. سالنامه امنیت بین الملل موسسه ابرار معاصر نیز به عنوان پژوهش برگزیده در پنل سیاست خارجی و امنیت ملی انتخاب شد.
این موفقیت را به خانواده بزرگ پژوهشگران موسسه ابرار معاصر تهران تبریک عرض می کنیم.