انتصاب مدیران جدید گروه‌هابا حضور جمعی از پژوهشگران مقیم و غیرمقیم مؤسسه تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، دکتر عابد اکبری مدیرعامل مؤسسه تهران طی احکامی جداگانه مدیران سه گروه مطالعاتی مؤسسه تهران را اعلام کردند.

اسامی مدیران گروه های مطالعاتی به شرح زیر است:

دکتر محمود شوری به عنوان مدیر گروه مطالعاتی اوراسیا

دکتر حسین آجورلو به عنوان مدیر گروه مطالعاتی غرب آسیا و آفریقا

دکتر سمیه مروتی به عنوان مدیرگروه مطالعاتی جنوب و شرق آسیا

از کلیه پژوهشگران دعوت می شود برای همکاری با گروه های مطالعاتی فوق با موسسه ابرار همراه باشند.