سمیرا محمدی
طالبان و پدیده سرباز کودک:

طالبان و پدیده سرباز کودک:

کودک سرباز چه نقشی در پیروزی طالبان داشتند؟

کودکان افغانستان در چند سال گذشته بهای هنگفتی را در جنگ پرداخته اند. به طوری که بر اساس آمارها تعداد تلفات کودکان در دو دهه اخیر 33000  اعم از کشته و معلول بوده اند. اما این کودکان  نه تنها در خارج از میدان جنگ قربانیان اصلی بوده اند بلکه در جبهه اصلی نبرد نیز قربانی شده اند. به طوری که در سال های اخیر گزارش های تکان دهنده ای پیرامون فعالیت این کودکان به عنوان سرباز در میان صفوف طالبان و حتی فراتر از...

ادامه مطلب

بحران اقتصادی و مساله شناسایی بین المللی طالبان

بحران اقتصادی و مساله شناسایی بین المللی طالبان

از زمان به دست گرفتن قدرت در ماه آگوست توسط طالبان، این گروه در تلاش برای گشودن درهای تعامل بیشتر با جهان به ویژه ایالات متحده از یک سو و شناسایی بین المللی از سمت جامعه جهانی از سوی دیگر است. تصرف آسان و غیرمنتظره کابل در 15 آگوست که حتی منجر به غافلگیری خود رهبران طالبان شد و زودتر از پیش بینی این گروه و جهان رخ داد، باری دیگر طالبان را به عرصه قدرت بازگرداند. مانند آنچه افغانستان و جهان در دهه نود...

ادامه مطلب