سید قاسم ذاکری
آیا قدرت جهانی آمریکا رو به افول است؟

آیا قدرت جهانی آمریکا رو به افول است؟

 الف- طرح موضوع از زمان بحران مالی 2008 تاکنون بصورتی وقفه ناپذیر شاهد تولید حجم انبوهی از انواع محتوا پیرامون هشدار درباره سقوط، فروپاشی ، افول قدرت و کاهش نفوذ جهانی آمریکا ، پایان نظام لیبرال دموکراسی  همچنین ایجاد وقفه در تجارت آزاد  هستیم. جو بایدن 10 سال قبل گفت: « بسیاری بر روی افول ما قمار کرده اند و این باعث می شود من دیوانه شوم». جالب آنجاست که اولا تقریبا تمامی این محتویات که...

ادامه مطلب