محمدحسین دهقانیان، کارشناس مسائل بین‌الملل مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، شعبه مشهد