ایران-ویتنام-سیاست-روابط بین الملل-ابرار معاصر
نشست تخصصی چشم انداز روابط ایران و ویتنام

نشست تخصصی چشم انداز روابط ایران و ویتنام

نگاهی به پنجاه سال روابط دیپلماتیک

ادامه مطلب

نشست تخصصی چشم انداز روابط ایران و ویتنام (نگاهی به پنجاه سال روابط دیپلماتیک )

نشست تخصصی چشم انداز روابط ایران و ویتنام (نگاهی به پنجاه سال روابط دیپلماتیک )

شنبه 24 تیر ماه 1402_ساعت 14الی 16. خیابان خرمشهر، نرسیده به خیابان قنبر زاده، پلاک 208،مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران.

ادامه مطلب