نشست تخصصی چشم انداز روابط ایران و ویتنام

نگاهی به پنجاه سال روابط دیپلماتیک