یوم الثقافه العراقییوم الثقافه العراقی

 

العراق مهد الثقافه و ینبوع التاریخ...

الضوء علی الثقافه العراق و تاریخه و قیمه بین حاضره و ماضیه

 

الخمیس الموافق 8 دی 1401

الساعه الثلاثه الی الخامسه مساءا

طهران، سریع حقانی، مدخله المکتبه الوطنیه، مجمع عباس آباد الثقافه و السیاحیه، محطه بستان الفی