ماهنامه امنیت بین‌الملل - شماره 9سخن دبیر علمی نشست تخصصی بررسی موضوعات راهبردی توسعه چابهار

بندر چابهار در تراز بازی قدرت‌های بزرگ/ محمد یزدان‌فام

روند اجرایی شدن پروژه چابهار و پیامدهای احتمالی امنیتی آن/ سمیه مروتی

نقش توسعه بندر چابهار به‌عنوان یک ابرپروژه در توسعه اقتصادی/ محمد جعفری

توسعۀ مکران؛ ضرورت‌های داخلی و اهمیت منطقه‌ای/ مهدی میرزاده کوهشاهی

مهندسی توسعه سواحل مکران از بندر جاسک تا بندر چابهار/ زهرا مشفق

شورای توسعه سواحل مکران، الزامات و رویکردها/ حسن صدرانیا، وحید رنجبر حیدری

جایگاه بندر چابهار در سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران/ عابد اکبری