سید حامد حسینی
امنیت ملی افغانستان تحت هدایت طالبان: مسیری مبهم

امنیت ملی افغانستان تحت هدایت طالبان: مسیری مبهم

از زمان به دست گرفتن قدرت در افغانستان در 15 اوت 2021، طالبان با مجموعه جدیدی از مشکلات روبرو شده است. آنها تا پیش‌ازاین، به‌عنوان یک گروه شورشی قصد داشتند امنیت در کشور را تضعیف کنند، اما با انتقال به کنترل کامل دولتی، اکنون نیاز به حفظ نظم و قانون دارند. به نظر می‌رسد تشکیل ارتش متعارف یکی از اهداف امنیتی این گروه باشد، اما آنها در حفظ یک نیروی جنگی سازمان‌یافته و فرموله کردن مدلی متناسب با...

ادامه مطلب