فدرالیسم

نسخه‌ای برای افغانستان چند تباری


چکیده

فدرالیسم در کنار پیچیدگی معنایی‌اش یکی از مفهوم بسیار بحث برانگیز در افغانستان است. در حالی که طرفداران فدرالیسم آن را تنها راه برون‌رفت از تنش‌های قومی و بحران هویت و تنها ساختار حکومتی می‌دانند که در آن عدالت اجتماعی و آزادی‌های فردی پایمال نمی‌شوند، مخالفان فدرالیسم از فروپاشی کامل کشور می‌ترسند. این نوشته کند و کاوی ا‌ست برای ریشه‌یابی خوش‌بینی‌ها و بدبینی‌هایی که متوجهٔ بحث فدرالیسم در افغانستانند. آیا فدرالیسم ساختار درستی برای افغانستان چند پارچه و چند فرهنگی است یا خیر؟