شهرية الأمن الدولي - العدد 42

ويژه نامه جنگ شناختي و روانيسیاست و استراتژی جنگ اطلاعاتی: مطالعه موردی استرالیا - زینب فرهادی

جنگ شناختی و جنگ‌های سه‌گانه ارتش چین - احسان صادقی

سیاست عملیات روانی عربستان سعودی - نجمیه پوراسماعیلی

سیاست بریتانیا در حوزه جنگ شناختی و روانی - حسین عسگریان

پاکستان و جنگ اطلاعاتی و روانی - سمیه مروتی

جنگ اطلاعاتی و شناختی روسیه و تأثیرگذاری اجتماعی و افکار عمومی؛ مطالعه موردی اوکراین - زهره خانمحمدی