تاثیر فرهنگ یهودی- صهیونیستی بر گسترش مازعات عربی- صهیونیستی