عقد تفاهم‌نامه همکاری میان

موسسه ابرار معاصر تهران و انجمن ایرانی روابط بین‌الملل  موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران به منظور ایجاد فضای همکاری متقابل در زمینه‌های پژوهشی و آموزشی تفاهم‌نامه همکاری با «انجمن ایرانی روابط بین‌الملل» منعقد کرد. 

  دکتر عابد اکبری به نمایندگی از موسسه ابرار معاصر تهران و دکتر ضیاء صبوری به نمایندگی از انجمن روابط بین‌الملل تفاهم‌نامه فوق را امضا کردند.

 به موجب این تفاهم‌نامه موسسه ابرار معاصر تهران در راستای اهداف ترویجی و پژوهشی خود، ضمن بهره مندی از ظرفیت های کارشناسی انجمن، متعهد به ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به اعضای انجمن ایرانی روابط بین الملل می گردد.