ایران در هندسه سیاست خارجی روسیه


محمد شاد
قیمت: 36000 تومان
شابک: 978-964-526-255-4

در فصل اول این کتاب، با واکاوی مناظرات هویتی غالب در روسیه، نحوه تحول «نگاه به ایران» در تجویزات سیاسی این قالب‌های هویتی واکاوی شده است. پس‌ازآن، در فصل دوم، اسناد راهبردی سیاست خارجی روسیه تحلیل شده است. در فصل سوم، موضوع ایران در مراکز علمی و اندیشکده های مهم سیاست خارجی روسیه بررسی شده است و در فصل پایانی، تأثیر متغیرهای ثالث در شکل‌دهی به سیاست خارجی روسیه در قبال ایران موردتوجه قرار گرفته و نقش کشورهای اصلی اثرگذار یعنی آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی و ترکیه بررسی و تحلیل شده است.